Försäljningsvillkor

1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för Kiteswedens produkter, om annat inte särskilt överenskommits skriftligt mellan kunden och Kitesweden. 
1.2 Vid försäljning till konsument tillämpar Kitesweden de tvingande regler som följer av tillämplig lagstiftning. Mer information om Distans- och hemförsäljningslagen och Konsumentköplagen finns här
1.3 Köparen måste vara myndig eller inneha målsmans tillstånd

2. Beställning

2.1 Beställning av Kiteswedens produkter sker via www.kitesweden.se. För att en beställning skall vara bindande för Kitesweden, måste beställningen skriftligen bekräftas av Kitesweden före genomförd leverans. Detta innebär bland annat att om produkt i Kiteswedens sortiment utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar, är Kitesweden ej skyldig att tillhandahålla sådan produkt oaktat att kunden beställt densamma enligt ovan. 
2.2 Vid orderläggning på ett konto registrerat som företag är i alla avseenden det registrerade företaget att ses som avtalsbunden juridisk part. 

3. Leverans och frakt

3.1 Leveransdagen är den dag då produkten lämnas ut ifrån Kiteswedens lager. Vid leverans fritt kunden är leveransdagen den dag då produkten framkommer till kunden. Avhämtar eller mottager kunden inte produkten på avtalad tid, är leveransdagen den dag då produkten fanns tillgänglig för avhämtning hos Kitesweden. Risken för produkten övergår på kunden vid mottagandet av produkten. 
3.2 Kitesweden ombesörjer på begäran för kundens räkning transport inklusive transportförsäkring och väljer lämpligast transportsätt efter överenskommelse med kunden. Om Kitesweden ombesörjer transport skall kunden ersätta Kiteswedens utgifter i samband med transporten om annat inte överenskommits. 
3.3 I de fall kunden väljer att inte lösa ut beställd försändelse debiteras kunden kostnad för motsvarande frakt (tur och retur), postförskottsavgift samt hanteringsavgift på 295 kronor.
3.4 Blir din produkt/försändelse skadad i transporten ber vi dig att anmäla händelsen till Kundservice via telefon 0920-228250 eller info@kitesweden.se. Dolda transportskador ber vi dig anmäla inom 7 dagar från mottagandet. Synliga transportskador rekommenderar vi dig att anmäla så snart som möjligt från mottagandet. Senast behöver felet anmälas inom rimlig tid som är 2 månader från mottagandet. Föreligger speciella omständigheter kan det anmälas senare. Underlåtelse att följa dessa riktlinjer kan resultera i att kostnaden för produkten inte ersätts av Kitesweden.

4. Leveransförsening

4.1 Kunden får genom skriftligt meddelande till Kitesweden häva avtalet såvitt avser försenade produkter om leverans-försening som beror på Kitesweden eller något förhållande på hans sida pågår mer än 45 dagar. Kitesweden åtar sig att återbetala förskottsbetalat belopp inom 20 arbetsdagar.

5. Pris och betalning

5.1 På Kiteswedens hemsida förekommande priser och avgifter dessa presenteras både exklusive och inklusive mervärdeskatt samt även exklusive eventuella frakt- eller portokostnader vilka utgår enligt Kiteswedens gällande prislista på leveransdagen. Kitesweden levererar endast inom Sverige och samtliga produkter säljs med 25% moms. 
5.2 Kitesweden förbehåller sig rätten att när som helst innan Leveransdagen justera under punkten 5.1 angivna priser, under förutsättning att kunden därvid meddelas. Kunden äger då skriftligen häva köpet i enlighet med punkten 8 nedan. 
5.3 Vid beställning från Kiteswedens hemsida finns möjlighet till betalning via Paypal eller postförskott. Efter särskild kreditprövning kan betalning även ske mot faktura. Kitesweden utfärdar faktura på Leveransdagen. 
5.4 Vi reserverar oss för slutförsäljning, feltryck och prisjusteringar där prissättningen är orimligt låg, i dessa fall förbehåller vi oss rätten att korrigera dessa enligt punkt 5.2.

6. Dröjsmål med betalning

6.1 Betalar inte kunden i rätt tid har Kitesweden rätt att erhålla dröjsmålsränta enligt lag och i förekommande fall hålla på leverans eller del därav. 
6.2 Är kunden i dröjsmål med betalning mer än 30 dagar efter det Kitesweden anmodat kunden att betala förfallet belopp, får Kitesweden genom skriftligt meddelande till kunden häva avtalet helt eller delvis. Häver Kitesweden avtalet har Kitesweden även rätt till skadestånd.

7. Ägarförbehåll

7.1 Produkterna förblir Kiteswedens egendom till dess de till fullo betalats. 
7.2 Till dess äganderätten övergått till kunden, förbinder sig kunden att väl vårda produkterna och att inte utan Kiteswedens skriftliga medgivande vidtaga ändringar i dessa. Kunden äger inte rätt att överlåta eller upplåta nyttjanderätt till produkter som omfattas av ägarförbehåll.

8. Ångerrätt

8.1 Som kund hos oss har du rätt att ångra ditt köp om du meddelar detta till oss inom 14 dagar från den dagen du mottog produkten. Ångerrätten gäller dock inte presentkort, du förlorar rätten att ångra köpet efter att du mottagit den elektroniska försändelsen. Ångerrätt gäller endast om varan är i väsentligen oförändrat skick, i tillhörande orginalkartong.Du kan inte ångra köpet på delar av en vara. 
a) Frakten för att skicka tillbaka ditt ångrade köp betalar du som kund. 
b) Handlar du som företagare har du 14 dagars ångerrätt och kan endast ångra ditt köp om produktens förpackning är obruten. Om en felrekommendation i kontakt med säljare är gjord gäller 14 dagars ångerrätt även vid bruten förpackning. 
c) Använda kroppsnära produkter så som kiteselar, torrdräkter m.fl. godkänns inte ångerköp av hygienskäl. Är förpackningen bruten men produkten oanvänd kan du däremot ångra köpet. 

9. Garanti

9.1 Våra produkter levereras med de garantier som tillverkare eller leverantörer erbjuder oss. Innebörden är i första hand reparation om din produkt går sönder. Går produkten inte att reparera byts den mot en likvärdig produkt. Du kan som kund inte åberopa någon ytterligare produktgaranti från Kitesweden. Garantin överlåts till en eventuell andra hands köpare vilket innebär att du som köpt en produkt i andra hand kan få produkten reparerad hos oss. 
9.2 Handlar du som privatperson och har du som ursprungskund rätt att reklamera din produkt inom 3 år från den dagen du mottog den. 
9.4 Näringsidkare har ej rätt att åberopa reklamation efter garantitiden. 
9.5 Serienumret måste vara intakt för att garantin skall gälla. 

10. Ansvar för fel

10.1 Kitesweden är skyldig att enligt villkoren nedan och med den skyndsamhet omständigheterna kräver på egen bekostnad avhjälpa fel i produkten som består i att den inte uppfyller avtalad specifikation. 
10.2 Kitesweden ansvar omfattar inte fel som är utan betydelse för produktens avsedda användning och som inte innebär olägenhet för kunden. 
10.3 Kiteswedens ansvar omfattar inte: 
a) fel förorsakade genom kundens användning av produkterna med annan utrustning eller andra tillbehör på ett sätt som påverkar dess funktion;
b) fel förorsakade genom av kunden företagna ändringar eller ingrepp i produkterna som inte sker i enlighet med Kiteswedens instruktioner;
c) fel förorsakade genom kundens användning av produkterna på ett annat sätt än som framgår av användardokumentationen eller genom försummelse av kunden, dennes personal eller tredje man eller genom andra omständigheter utom Kiteswedens kontroll;
d) normalt driftsunderhåll såsom justering, normal förslitning eller att anskaffning av förbrukningstillbehör erfordras. 
10.4 Har kunden anmält fel och det visar sig inte föreligga något fel som Koitesweden ansvarar för skall kunden ersätta Kitesweden enligt Kitesweden vid varje tillfälle gällande prislista. 
10.5 Kitesweden ansvar för fel är begränsat till det ovan sagda såvida inte grov vårdslöshet föreligger. Kunden kan inte rikta andra anspråk mot Kitesweden med anledning av fel.

11. Ansvarsbegränsning

11.1 Skulle skadeståndsansvar eller ersättningsskyldighet uppstå för Kitesweden enligt förevarande allmänna villkor skall, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, ansvaret vara begränsat till ett sammanlagt belopp motsvarande köpeskillingen för den eller de produkter varpå skadeståndsskyldigheten grundar sig. 
11.2 Kitesweden ansvar omfattar endast direkta förluster. Kitesweden ansvar omfattar således inte indirekta förluster, såsom förlust i näringsverksamhet eller kundens förlust av data, och ej heller skador som Kitesweden inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. 
11.3 Skulle Kitesweden vara förhindrad att leverera eller företa omleverans alternativt om en sådan leveransplikt blir orimligt betungande som följd av arbetskonflikt eller andra omständigheter som parterna inte kan råda över så som brand, krig, mobilisering eller oväntade militära inkallningar av motsvarande proportioner, rekvisitioner, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, transporthinder, varubrist, brist på bränsle, samt förseningar av leveranser från underleverantörer eller producenter som följd av liknande omständigheter som tas upp i denna punkt, är Kitesweden fri från allt ansvar med undantag av reklamationer och kreditering av saknade produkter.

12. Överlåtelse av avtalet

12.1 Kitesweden får utan kundens medgivande överlåta rätten att mottaga betalning enligt förevarande allmänna villkor. 
12.2 Förevarande allmänna villkor får i övrigt inte överlåtas utan andra partens samtycke.

13. Personuppgifter

13.1 När du genomför ett köp på Kitesweden.se behöver du ange vissa personuppgifter får att vi ska kunna leverera varan till dig; namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Dessa uppgifter använder vi för att kunna fullfölja våra åtaganden mot dig som kund, vid garantiärenden samt för försäljningsstatistik. Angiven e-postadress används även för marknadsföring om du valt detta alternativ i dina kontoinställningar. Vid val av ett betalningssätt som kräver kreditupplysning (finansiering och Klarna Faktura) krävs även personnummer utöver ovan nämnda uppgifter. 
Angivna personuppgifter sparas i vårt system i 10 år. 
Enligt föreskrifterna i Personuppgiftslagen (PUL) har du som kund hos oss rätt att få ett registerutdrag med information om vilka personuppgifter vi har registrerat om dig. För få ett sådant utdrag vänligen kontakta oss på info@kitesweden.se 
Kitesweden lämnar inte ut eller säljer personuppgifter vidare till tredje part. Tredjepart kan endast få tillgång till de uppgifter som är nödvändiga för att utföra särskilda tjänster för Kitesweden. I sådana fall undertecknas strikta avtal för att säkerställa informationssäkerheten. Kitesweden bestämmer dessutom alltid hur behandlingen av uppgifterna ska ske. 
13.2 Om ditt köp avbryts skickar vi en e-post där du kan återgå till kundvagnen och fullfölja köpet. Kundvagnen för det avbrutna köpet sparas i 90 minuter.

14. Skiljedom eller tvist

14.1 Privatpersoner: Kitesweden följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer i en eventuell tvist gällande reklamationer. 
14.2 Företag: Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor och därmed sammanhållande rättsförhållanden skall avgöras av skiljemän. Om vid tvist värdet av vad som yrkas uppenbart inte överstiger tio gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarande gällande basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall tvisten avgöras av ensam skiljeman som på parts begäran utses av Stockholms Handelskammare.

15. Copyright

15.1 Allt innehåll på dessa sidor är att betrakta som Kiteswedens egendom. Informationen är skyddad genom bl.a. upphovsrätt, marknadsförings- och varumärken. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn samt information om produkter gällande bl.a. produktens vikt, bilder och grafik, design, layout och annat innehåll ovillkorligen ej får kopieras eller användas utan explicit medgivande (skriftligt) från Kitesweden.

16. Förändring av försäljningsvillkor

16.1 Kitesweden förbehåller sig rätten att ändra i nuvarande försäljningsvillkor.

Powered By OpenCart
Kitesweden © 2022